Skip To The Main Content

For henviser

Oppfølgingsenheten Frisk

Oppfølgingsenheten Frisk - er en aktør innen fritt behandlingsvalg - tilbyr spesialiserte og lokalbaserte dagtjenester for Helse Sør-Øst (HSØ) og Helse Vest (HV). Januar 2018 startet vi med å levere tjenester for Helse Midt-Norge (HMN). 1.1 2018 utvidet vi med å levere dagtilbud for personer med angst og depresjon - arbeidsrettet tiltak. 

Helse Sør-Øst henvisninger:

Rehabilitering (smerte og overvekt)

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner (deriblant Oppfølgingsenheten Frisk)  i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv: "RKE". Klikk evt. HER for mer informasjon.

 

Psykologbehandling (Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon)

Helse Sør-øst: Henvisning sendes lokal DPS for rettighetsvurdering, merk «Oppfølgingsenheten Frisk – Helse og Arbeid».»Det vil ved mottak av henvisning bli gjort en vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Henvisningen bør inneholde informasjon om: 1) Aktuelle symptomer 2) Aktuell livssituasjon, 3) Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus, 4) Tidligere sykdomshistorikk. 5) Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt.

Helse Vest henvisninger:

Rehabilitering (smerte og overvekt)

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner (deriblant Oppfølgingsenheten Frisk)  i og utenfor Helse Vest skal sendes elektronisk til Regional vurderingseining for rehabilitering (RVR), Nesttun.  Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv: " Regional vurderingseining for rehabilitering».

Psykologbehandling

Helse Vest: Henvisning sendes direkte til Oppfølgingsenheten Frisk, Randabergveien 300B, 4070 Randaberg.

Henvisningen bør inneholde informasjon om: 1) Aktuelle symptomer 2) Aktuell livssituasjon, 3) Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus, 4) Tidligere sykdomshistorikk. 5) Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt.

Helse Midt-Norge henvisninger:

Fra januar 2018 starter vi med å levere tjenester for Helse Midt-Norge i Trondheim. For mer informasjon om dette les her >>  
Mottak av henvisninger for Helse Midt-Norge har startet. Rutiner for henvisninger:

  • Fra sykehusavdelinger (sengeposter) på St.Olavs og Helse Møre og Romsdal skal henvisning gå direkte til institusjonen.(Epikrisen fungerer som henvisning).
  • Fra sykehusavdelinger i Helse Nord Trøndelag skal det gå melding til ReHR – som så formidler til ønsket institusjon.
  • Fra poliklinikker i helseforetaket skal henvisning gå til ReHR for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Poliklinisk notat benyttes og sendes elektronisk til postkassen «Henvisninger og søknader ReHR»
  • I Helse Midt skal henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes ved St.Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus

Generelt om tjenestene og oss:

Tjenestene er en del av det offentlige helsetilbudet. Ved lokasjonene har vi tverrfaglige rehabiliteringsteam med god kompetanse. I tillegg til diagnosespesifikk behandling, vektlegges også arbeidsinkludering og oppfølging av psykiske/sammensatte lidelser. Målet for alle tjenestene er å styrke mestringsevne, bedre funksjon og allmenn helsetilstand, god livskvalitet og økt samfunnsdeltakelse.

Våre lokasjoner ligger sentralt i flere regioner. Dette gjør at man kan motta spesialisert behandling og drive endringsarbeid parallelt med at man lever livet sitt med tilnærmet normale hverdager. Således kan vi tilby høy kompetanse og kvalitet som er lett tilgjengelig for den enkelte som har behov for denne typen tjenester.
 

Henvisningsskjema

Henvisningsskjema til våre spesialisthelsetjenester. Vi er på HELSENETT.

Arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon NYTT FRA 2018

via Helse Sør-Øst og Helse Vest

MÅL: Hoved­målet med behandlingen er bedret psykisk helse og økt arbeidsdeltakelse. I tillegg skal behandlingstilbudet bidra til økt jobbmestring og livskvalitet. Med arbeid forstås også skole og utdanning. 

MÅLGRUPPEN: Målgruppen for tilbudet er personer med angst og depresjon som er i ferd med å miste sin tilknytning til arbeidslivet eller til et utdanningsløp. Tilbudet er for personer som vurderes å ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og hvor det blir vurdert å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet behandling.

INNHOLD: Behandlingstilbudet består av jobbfokusert poliklinisk samtalebehandling. I jobbfokusert behandling vil det samtidig med behandling av de psykiske vanskene være et fokus på arbeidsdeltakelse og jobbmestring. Vi samarbeider med den enkelte om å finne strategier som bidrar til god mestring av de aktuelle vanskene. Vi vet også etter hvert mye om at deltakelse i arbeid for de fleste er helsefremmende i seg selv. Derfor vil det ofte være en fordel å jobbe for å opprettholde eller øke arbeidsdeltakelsen samtidig som man følger behandling. Samtaler om tilrettelegging, og utarbeidelse av gode planer for tilbakeføring kan være viktige elementer i en slik prosess. Ofte er det også nyttig med et samarbeid med arbeidsgiver og fastlege. Samarbeid med andre involverte aktører kan også være aktuelt. 

Behandlerne er psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og spesialfysioterapeut.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister) og psykologer i spesialisthelsetjenesten kan henvise. Henvisningsskjema finner du på www.oppfrisk.no eller det kan benyttes standard skjema.
For Helse Sør-Øst: 
HSØ: Henvisning sendes lokal DPS for rettighetsvurdering, merk henvisningen «Oppfølgingsenheten Frisk – Helse og Arbeid».»Det vil ved mottak av henvisning bli gjort en vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spe­sialisthelsetjenesten.

For Helse Vest: Henvisning sendes til Oppfølgingsenheten Frisk for rettighetsvurdering, merk gjerne henvisningen «Helse og arbeid». Det vil ved mottak av henvisning bli gjort en vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spe­sialisthelsetjenesten.

HVA BØR HENVISNINGEN INNEHOLDE?
Henvisningen bør inneholde informasjon om:
1) Aktuelle symptomer
2) Aktuell livssituasjon
3) Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
4) Tidligere sykdomshistorikk
5) Behandlingsbehov / ønsket terapeutisk prosjekt.

VARIGHET OG KOSTNADER: Behandlingstilbudet består av poliklinisk samtalebehandling med et gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjoner. Hver behandlingstime varer i 45 minutter, og det betales vanlig egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten, for tiden kr 345,-. For dem som har frikort er behandlingen gratis. 

Tjenesten leveres:

Stavanger - Randaberg
Sandnes
Oslo - sentrum
Lillehammer
Kongsvinger
Jessheim
Hamar
Elverum
Drammen

KOMPETANSETEAM: legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Trondheim
Oslo - sentrum
Hamar

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2-3 dager pr uke a 5 timer pr dag
Eventuelt 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Trondheim
Oslo - sentrum
Hamar
Elverum

KOMPETANSETEAM: Legespesialist med lang erfaring med målgruppen har overordnet fagansvar. I tillegg består spesialistteam av psykolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Fastlege henviser til overvektsklinikk som videresender henvisning til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Med BMI over 40 eller BMI over 35 og en livsstilsrelatert sykdom regnes det for sykelig overvekt. Dette gir rett til rehabilitering gjennom helsevesenet.

VARIGHET: Oppfølging i 5 år
År 1: 8 + 2 + 2 uker, 3 dager i uka
År 2 og 3: 2 årlige motivasjonsperioder
År 4 og 5: 1 årlig motivasjonsperiode

Tjenesten leveres:

Trondheim fra jan 2018
Oslo - sentrum
Moelv

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a: (avhengig av lokasjon) spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer kan sende henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Alle pasienter med sykepengerettigheter kan delta på rehabilitering via "Raskere tilbake" ordningen, uavhengig av diagnose. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2- 3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Randaberg