Skip To The Main Content

pasient

 

Les vår informasjon om Coronavirus - her

 

Under finner du informasjon om hvordan vi gjennomfører de ulike tiltakene hos oss.

Rehabilitering
Vi gjennomfører behandling som planlagt. Vi begrenser oppmøtet i våre lokaler i så stor grad som mulig. For at du som pasient skal få beste mulige behandling har vi i hovedsak 2 verktøy som benyttes - Confrere og Assistert Selvhjelp. 

Confrere er et videosamtaleverktøy som vi bruker for å ha en-til-en samtaler med pasientene våre. Løsningen er sikret med BankID (høyeste sikkerhetsnivå i Norge) i begge ender og er svært enkelt å bruke. Du trenger ingen apper, datamaskin eller annet utstyr, kun din smarttelefon. Du vil motta en sms fra oss med en lenke til en nettside, der logger du deg på med BankID i god tid før timen begynner. Deretter kommer du inn i et virituelt venterom, og din behandler ringer deg opp. 

Assistert selvhjelp er en nettportal der vi skreddersyr din rehabiliteringsprosess. Du jobber med mål, får viktig informasjon og gir oss tilbakemeldinger på hvordan prosessen går. Assistert Selvhjelp er et meget godt verktøy for å individuelt tilpasse den oppfølgingen du som pasient trenger. 

Disse to løsningene gir oss muligheten til å gi våre pasienter den samme tette oppfølgingen som de ville ha fått ved ordinær rehabilitering. 

Kartlegging
For deg som er henvist til kartleggingstiltaket vil vi redusere fysisk oppmøte så mye som mulig, helt til nasjonale retningslinjer anbefaler noe annet. Vi gjør en rekke konsultasjoner gjennom Confrere (se over), et sikkert verktøy for videosamtale. For konsultasjoner der det er nødvendig med fysisk oppmøte gjør vi alle nødvendige tiltak for å minimere smitterisiko i så stor grad som mulig. Dette gjelder blant annet hygienetiltak, begrensning av pasientantall og bruk av engangsutstyr.

Arbeidsrettet behandling av angst og depresjon
Alle våre pasientsamtaler gjennomføres inntil videre via videoløsningen Confrere (se over), eventuelt gjennom ordinære telefonsamtaler dersom man ikke har anledning til å benytte vår løsning. 

 

 

Generell pasientinformasjon:

Bytte av time og mer informasjon

Hvis du ikke kan møte, om du har spørsmål eller behovet for rehabilitering ikke lenger er tilstede, må du snarest gi beskjed pr telefon mellom 08.00 og 15.00: 62 33 01 33. 

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle endringer kan medføre lengre ventetid.

Vært i utlandet?

Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Med helsehjelp mener vi for eksempel innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller tannbehandling. Dersom ja, må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (feks MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret i god tid før oppmøtet hos oss.

Egenandel og frikort

Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Egenandelstaket for 2020 er 2176 kr.

Egenandel pr dag i rehabiliteringsinstitusjonen er 150 kr.

Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på "Mine egenandeler" på Helsenorge.no

Se helsenorge.no/frikort eller ring 80043573 hvis du har spørsmål om frikortordningene eller hva som er nytt for året. Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, slik det også nå er blitt for egenandelstak 2. I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
Enkelte former for tannbehandling
Opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Transport

Du kan ha rett til å få dekket reiseutgifter når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. I utgangspunktet gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker om godtgjørelse for reiseutgiftene i etterkant. Du kan lese mer om pasientreiser og søke om reisedekning på helsenorge.no

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan bruke offentlig transport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen din), for å få rekvisisjon til annen transport. Er det trafikale årsaker til at du ikke bruke offentlig transport, som for eksempel manglende transporttilbud på strekningen, må du kontakte det lokale pasientreisekontoret ditt på telefon 05515.

Du kan velge behandlingssted

Hvis du opplever ventetiden som lang, eller du av andre grunner ønsker et annet behandlingssted, vil vi anbefale deg å ringe Regional Koordinerende Enhet på telefon 800 30 061. Her vil du få snakke med en rehabiliteringsrådgiver. Mer info om dette kan du lese i vedlagt informasjonsskriv; "Dine rettigheter som pasient". Du finner også informasjon om  rettigheter på https://helsenorge.no/rettigheter.

Hvis du blir dårligere

Hvis du blir dårligere i ventetiden, må du kontakte fastlegen din eller den som har henvist deg. Det kan du også gjøre om du ønsker råd eller oppfølging.

Trenger du tolk?

Du har rett til gratis tolk dersom du har behov for dette. Hvis du trenger tolk, er det viktig at du kontakter oss og sier fra om dette så snart som mulig og i god tid før avtalen.

Spørreskjema

For at tilbudet til deg skal bli best mulig ber vi om at du besvarer noen spørsmål i forkant av første timeavtale (senest 24 timer før avtalen). Du vil motta en sms fra oss med link til pålogging for denne tjenesten. Brukernavn er det samme som ditt fødselsnummer (11 siffer). For å beskytte dine personlige opplysninger bruker vi høyt sikkerhetsnivå og du vil derfor trenger bank-ID og kodebrikke eller bank-ID på mobil for å logge på. Dersom du ikke har dette ber vi om at du skaffer deg det. Har du problemer med påloggingen kan du kontakte oss på 62330133.

Mer info om bank-ID finner du på denne nettsiden: www.bankid.no/privat(kom-i-gang

Betaling: Det meste av rehabiliteringen vil bli dekket av Helse Sør-Øst. Egenandelen på kr 150,- pr påbegynt dag betales hos oss inntil egenandelstak 2 på kr 2176,- er nådd. Satsene er bestemt i årets statsbudsjett.

Krav til oppmøte:

Om du velger å takke ja til tilbudet stilles det krav til at du møter opp til avtalte timer. Om du ikke møter og ikke gir beskjed minst 24 timer før timen, kan du miste plassen din. Dette gjelder alle avtaler med oss. Avbestilling gjøres på telefon til vårt sentralbord eller til din koordinator når rehabiliteringen er i gang.

Etter at rehabiliteringsperioden er over sendes epikrise til henviser/fastlege etter din godkjenning.

Velkommen til oss!